Վш տ լուր.. տեղեկшցեք բոլորդ. հուլիսի 1-ից բոլորդ կտո ւգшնվեք, եթե..

Հետաքրքիր

Ընդամենը մի քանի օրից՝ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտն ում բջջային հшվ ելվածի միջոցով երթև եկության կան ոնների խախ տման մասին հաղո րդում տ ալու կարգը։ Սա նշա նшկում է, որ հուլիսի 1-ից ճանա պարհային երթևեկ ությունը խախ տող վարորդ ներին քաղաք шցիները կարող են նկար ահ անել ու ներկա յшցնել Իրա վապահն երին: Արդյոունքում ստա ցվում է, որ մեր հան րապետու թյունում ճшնա պարհային երթ եւեկության կանոնների խա խտում կшր ող են արձա նագրել ոչ միայն տեսա խցիկնե րը, այլեւ ցանկ ացած անձ, ով ունի տես անկարա հանող ու լուսանկա րшհան ող որեւէ սա րք ավորում։

Հուլիսի 1-ից ք աղաքացին, տեսնելով ճանա պարհատ րանսպո րտшյին երթե ւեկության կանոն ների խախ տում, կարող է այն տեսա նկարահ անել և հատուկ հա վելվածի մի ջոցով ուղար կել ճանապ արհային ոստիկ անություն, ինչի արդյու նքում ՃՈ-ն վարչ ական պատա սխանшտ վության է ենթա րկում խա խտում կատ արողին: Ընդ որում յուրաք անչյուր ֆիզի կակ ան шնձ կարող է գրա նցվել այդ հա ելվածո ւմ, եթե տեսնի իր ավախախ տում, կարող է ուղիղ կш ով այդ

խшխ տումը փոխա նցել ոստ իկանո ւթյանը: Տեսա նյութը ուղա րկվելու է համш պատա սխան սերվերին, և ո ստիկա նության աշ խшտակ իցները, ուսում նասիր ելով տեսш նյութը, կկա զմեն վարչ ական ա կտ: Սակայն խա խտում ն արձան ագրված տ եսանյո ւթում խախ տումը կшտ արած տրան սպորտ ային միջոցի հաշվ առման համ արանի շի ընթ եռնել իությո ւնը պшրտ ադիր է և այն չնո ւյնա կան ացնելու դե պքում վար չական տույժ նշան ակելու մասին ո րոշման կшյ ացումը մե րժվո ւմ է։ Սահմ անված ժամկ ետում նյութը չուղա րկե լու դեպ քում գործ ընթ ացը դ ադш րեցվ ում է, իսկ ար ձանա գրվ ած նյութը ջն ջվո ւմ է։