12․000․000 դրամ աջակցություն․ սրա մասին պետք է իմանան ԲՈԼՈՐԸ․ Տարածեք և տեղեկացրեք մտերիմներին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է պատվիրակման միջոցով տնային խնամքի ծառայություններ տրամադրել հոգ եկան առ ողջության խնդիրներ ունեցող անձանց։ Այս մասին հայտնում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից: Այս նպատակով պետական բյուջեից 2022 թ․ համար հատկացվել է շուրջ 12 մլն դրամ։ Տրամադրվող ծառայություններն ուղղված են խնամքի կարիք ունեցող, կյանքի դ ժվարին իրավիճակում հայտնված և հո գեկան առո ղջության խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձանց խնամքի ու սպասարկման կազմակերպմանը։

Դրանք տրամադրվում են անձի բնակության վայրում՝ գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան: Տնային խնամքը ներառում է՝ սոցիալական խորհրդատվության տրամադրում շահառուին և նրա ընտանիքին, հո գեբո ւյժի պարբերական հսկողություն և խորհրդատվություն, շահառուի սոցիալական ներառմանն ու համայնքային կյանքին մասնակցությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, հո գեբանական օ գնություն, բժշ կական օ գնության կազմակերպում, այդ թվում՝ աջակցություն դե ղերի ստացման գործընթացում, շահառուի շահերի, իրավունքների պաշ տպանություն և իրավական խորհրդատվության տրամադրում,

կենցաղային սպասարկում, շահառուի սոցիալական կարողությունների և հմտությունների զարգացում, ինքնուրույն կենցաղավարման հմտությունների ուսուցանում, աշխատանքային թերապիա, արտթերապիա՝ շահառուի ցանկությամբ և այլն։Վերոնշյալ ծառայությունները տրամադրվում է Երևանում՝ «Առաքելություն Հայաստան» հասարակական կազմակերպության միջոցով (հասցե՝ ք․ Երևան, Գ․ Նժդեհ 42, հեռ․՝ 010 44 47 92, 010 44 47 93)։