Վերջապես կարողացա բարձրացնել ամուսնուս իմո ւնիտետը․ Մեղրով այս խառնուրդն իսկապես ՀՐԱՇՔՆԵՐ Է ԳՈՐԾՈՒՄ

Ընդունեք այս խառնուրդը դատարկ ստա մոքսին մեկ շաբաթ և մոռացեք իմո ւնային խնդրի մասին: Սխտորի օգուտները․ Սխտորն օգտագործվել է հազարավոր տարիներ։ Հին մարդիկ այն օգտագործում էին որպես դե ղամիջոց։ Journal of Nutrition ամսագրում հրապարակված հոդվածում ասվում է, որ Հիպոկրատ անունով հին հույն բժ իշկը սխտոր է նշանակել տարբեր հի վանդությունների համար։ Նա նշել է, որ սխտորը կարող է բո ւժել շնչ առական խնդիրները, սպանել ներքին մակաբո ւյծները, թեթևացնել հոգ նածությունը։

Մերիլենդի համալսարանի վերջին հոդվածում ասվում է, որ սխտորն իրականում սպա նում է կլոր որդերը փորձանոթներում: Հետազոտությունը, որը կոչվում է Women’s Health Study, նշում է, որ կանայք, ովքեր ուտում են սխտոր, ավելի ցածր ռիսկ ունեն հաստ աղ իքի քաղցկեղով հի վանդանալու: Մեղրի օգուտները․ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան Journal of Tropical Biomedicine ամսագրում հրապարակված հետազոտության մեջ պարզվել է, որ մեղրը հիանալի միջոց է վերքերը բու ժելու համար:

Արդյունքները ցույց են տվել, որ մեղրը նույնքան հակաբ ակտերիալ է, որքան ջր ածնի պերօ քսիդը, խոնավ է պահում վերքը և գործում է որպես ար գելք։ Ավանդական բժ շկության մեջ մեղրը նույնպես մեծ տարածում է գտնում ստա մոքսի խո ցերի և այր վածքների բու ժման համար: Նույնիսկ ապացուցված է, որ մեղրը շատ ավելի արագ է բո ւժում խորը վի րահատական վեր քերը: Մեղրը հակաբ ակտերիալ հատկություն ունի և կարող է արագացնել մանր հի վանդությունների ապաքինումը։

Սխտորի և մեղրի օգուտները․ Յոթ օրվա ընթացքում այս խառնուրդի օգտագործումը կարող է ճիշտ բո ւժում լինել գոյություն ունեցող վի ճակի համար, քանի դեռ դուք և ձեր բժ իշկը համաձայն եք, որ դրանից վն աս չի լինի: Այս միջոցը կարող է բարելավել իմո ւնային ֆունկցիան և կարող է դետ ոքսիկացնել ձեր օր գանիզմը, նույնիսկ եթե դուք հի վանդ չեք: Մեղրն ու սխտորը կարող են շատ օգուտներ ունենալ ձեզ համար։

Սխտորի մեջ առկա ծծո ւմբը կարող է օգնել նվազեցնել սրտի հիվ անդությունների ռիսկը և կանխել քաղ ցկեղի որոշ տեսակներ: Մեղրը կարող է սպ անել H. pylori բակտ երիաները, որոնք առաջացնում են ստա մոքսի խո ց:Սխտորի և մեղրի խառնուրդը կարող է նաև օգնել կամ բո ւժել հետևյալ հի վանդությունները. թուլացած իմո ւնային ֆունկցիա, բոր բոքում, ց ավը, նվազեցված լի բիդոն, ար յան բակ տերիալ վար ակներ, ճն շման տակ գտնվող անո թներ, պս որիազ:

Զգուշացում․ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե դուք որոշում եք յոթ օր դատարկ ստա մոքսին սխտոր և մեղր օգտագործել, նախ խորհրդակցեք բժ շկի հետ: Նա կօգնի ձեզ որոշել, արդյոք դա ճիշտ է ձեզ համար: Երեխաներին սխտորի հավելումներ մի տվեք։ Քիչ հետազոտություններ են արվել երեխաների համար ճիշտ դե ղաքանակ սահմանելու համար: