ՍԱ իսկական հրաշք է․ Օգնում է վերացնել կնճ իռներն ու մա շկի բո րբոքումը․ Այն չունի ոչ մի հակացուցում

Տարիքի հետ մա շկին ի հայտ են գալիս կն ճիռներ, որոնք ժամանակի ընթացքում խորանում են: Կան ճիռների առկայությունը չի ուրախացնում կանանց և ցանկություն է առաջանում հարթեցնել դրանք: Ցի նկով դեմքի հակակն ճիռային քսուքը բոլորին հասանելի արդյունավետ միջոց է։ Ակտիվ բաղադրիչները թափանցում են մա շկի կառուցվածք և

գործում են ներսից։ Քսուքը վերացնում է կն ճիռները, սպիտակեցնում է տարիքային բծերը, դադարեցնում է բոր բո քային պրո ցեսը, վե րացնում է պզո ւկները։ Միևնույն ժամանակ, կն ճիռների դեմ ցի նկի քսուքը չի առաջացնում ալ երգիա, չի գր գռում մա շկը և չունի որևէ հա կացու ցում։