Այս բ ժիշկն իսկական Աստծո մարդ է․ նա անվճար վի րահատում է բոլոր նրանց, ովքեր չեն կարող վճարել, նրա մասին բոլորը պիտի իմանան

Երբեք պետք չէ հանձնվել, որ տարիքում էլ, որ լինեք, անպայման կգտնվի մեկը, ով կարող է օգնել: «Այս բժ իշկն անվճար է վիր ահատում է հիվ անդներին, ովքեր չեն կարողանում վճարել: Չերկասիի շրջանի գլխավոր օրթ ոպեդ—վնա սվածքաբանը ՝ Վադիմ Շեվչենկոն, նույնիսկ անհույսներին ապրելու հնարավորություն է տալիս:

Նա սկսեց անվճար վիրա հատությունների ցիկլը այն հի վանդների համար, ովքեր ի վիճակի չեն վճարել թանկ բուժման համար: Օգնություն է տրամադրում կրիտի կական վիճակներում գտնվող հ իվանդներին: Բ ժիշկն ինքն է միջոցներ գտնում՝ համագործակցելով հովանավորների հետ:

Եվ ամենակարեւորը, անվճար վիր ահատություններից բացի, օգնում է հի վանդներին վերականգնման փուլում: Նա ասում է, որ անվճար վիր ահատություններ կանի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա համար բավարար ուժ ունի:

Շնորհակալություն, Վադիմ Վիկտորովիչ: Մեր աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ չափվում է փողով, դեռևս կան մարդիկ, որոնց համար գերագույն արժեքը մնում է մարդը: