Վզի օսթ եոխոն դրոզը այլևս խնդիր չի լին, միայն պետք է կատարել մի քանի հեշտ վարժություն․ բժիշկի խորհուրդները

Քչերը կհավատան այն փաստին, որ վզի օստ եոխոն դրոզը կարող է շատ ավելի վտա նգավոր լինել, քան օնկ ոլոգիական հի վանդությունները, բայց, այնուամենայնիվ, դա այդպես է: Բժիշկ-ռեաբիլիտոլոգ Ալեքսանդր Շիշոնինի բազմաթիվ հի վանդներ պնդում են, որ ավելի լավ է պարանոցի ճիշտ պտույտներ կատարել, քան ամբողջ կյանքում տա ռապել հիպե րտոնիայից և վա խենալ ինֆ արկտից կամ ինսո ւլտից:

Շիշոնինը համոզված է, որ հենց վզի օստ եոխոնդ րոզն է դառնում հիպեր տոնիայի առաջին պատճառը և միայն 5% դեպքերում է հի վանդությունը վերերի կամային ու ռո ւցքների, վահան աձև գե ղձի և երի կամների պաթ ոլոգիայի հետևանք: Բժ իշկն ապացուցում է օստ եոխոն դրոզի և բարձր ճն շման սերտ կապը … Բանն այն է, որ տարիքի հետ վզի ողերը խառնվելու հատկություն ունեն և գլխու ղեղը սնուցող ան ոթները սեխմում են։

Դրա հետևանքով վերջինս չափազանց քիչ թթ վածին է ստանում և հրամայում է սր տին ՝ ավելի մեծ հաճախականությամբ ար յուն մղել և եթե մարդը ունի թույլ սի րտ, ուղ եղը վերահսկում է անո թներին և մազանո թներին, հրամայելով նրանց ն եղանալ: Եթե մազանո թները թուլանում են, ուղե ղը ծանրաբեռնում է երի կամները ՝ արգելելով նրանց օր գանիզմից հեռացնել ջուրը ։ Ամեն ինչ համակարգի ճ նշումը վերահսկելու համար է: Շնորհիվ այս փոփոխության փոխվում է ա րյան կազմը և ավելանում է շաքարի քանակը, քանի որ ո ւղեղին պետք է ուժեղացված սնուցում:

Իսկ երբ ռեզերվներն ավարտվում են, ին սուլտը գալիս է ։ Սակայն նման հետևանքներից կարելի է խուսափել, եթե ժամանակին ող նաշարի զա րկե րակների սեղմումը հեռացվի:Անո թների ճ նշման պատճառը, որքան էլ տարօրիինակ լինի, հաճախ դառնում է նյա րդային ցն ցումը: Առաջանում է վզի և կր ծքավանդակի մկանների սպ ազմ։ Այս պատճառով ար յան շրջանառությունը և միջո ղային սկավառակների աշխատանքը խափանվում է, ողերը դառնում են անկայուն և սեղմում են անո թները: