Սա մեկ անգամ փորձ ելուց հետո էլ երբեք մուգ բծեր ու սև կետեր չեն հայտնվի ձեր մա շկի վրա․ ԵՐԱՇ ԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Ինչպես արագ ազատվել հիպե րպիգմենտ ացիայից `պե պեններից, մուգ բծե րից, պիգմենտ ներից: Երբեմն մաշ կին ի հայտ են գալիս պիգ մենտային հետքերմ պե պեններ: Պեպենն երը հիպերպիգ մենտա ցիայի ձևերից է և բավա կանին անվն աս է: Հաճախ տարիք ային բծե րը հայտնվում են ամբ ողջ դեմ քի վրա մուգ շագան ակագույն ալի քների տեսքով ՝ այտե րին, ճակատին, աչքերի տակ, կզակի վրա: Նման բծ երը էսթետ իկական տհաճություն են պատճ առում և ցանկո ւթյուն է առաջ անում դրանցից շատ արագ ազա տվել:

Մելա նինի պիգմ ենտը պատասխանատու է մա շկի գույնի համար. Որքան շատ է այն մա շկի մեջ, այնքան ավելի մուգ է նրա գույնը: Այն կուտակվում է բջիջն երում և պաշտպ անում մ աշկը արևի լո ւյսից, այրվա ծքներից և մարմնի գեր տաք ացումից, այդ իսկ պատճառով տաք երկրների բնիկ ժողո վուրդներն ունեն մուգ կամ մուգ մա շկ: Այնուամե նայնիվ, որոշ ակի գործոնների ազդե ցության տակ մելանինի արտա դրությունը խաթարվում է. Որոշ տարածք ներում դրա ավելցուկ կա, և մ աշկը այս վայրերում մթնում է, ծածկվում է շագանակագույն բծերով: Այս բծերի 95% -ը դեմքին է, չնայած բավա կանին հաճախ տարիքային բ ծերը ծածկում են պարանոցը, ձեռքերը, ուսերն ու դեկոլտեն: Մեզ անհր աժեշտ է կարտոֆիլ:

Կար տոֆիլի կեղևը մաքրել, անցկացնել քերիչով, Մեկ բակ կաթին ավելացնել քերած կարտոֆիլը և դնել մարմանդ կրակին ու անընդհատ խառնելով եփել, մինչև կարտոֆիլը պատրաստ լինի և վերցնել կրակից: Dove օճառը անցկացնել մանր քերիչով: 3 ճաշի գդալ քերած օճառ ավել ացնել կաթ նային զան գվածին և լավ խառնել: Կարելի է հարել հարիչով: Ստաց վում է կրեմա նման զանգված: Ավելացնել վարդաջուր 2 ճաշի գդալ, այնուհետև մեկ ճաշի գդալ կարտ ոֆիլի օսլա և լավ խառնել: Կրկ ին դնել մար մանդ կրակին և ինտենսիվ խառնելով եփել մի քանի րոպե: Ստացված զան գվածը լցնել ապակե տարայի մեջ և պահել սառնարանում: Քսել մաշ կին և թողնել 20 րոպե: Այնու հետև լվանալ և մա շկը չորացնել փափուկ սրբ իչով: Կարելի է սառնարանում պահել մոտ 2 շաբաթ: